tam quốc diễn nghĩa

Giải mã chiến lược thông minh nhất cuộc đời “nhất đại kiêu hùng” – Tào Tháo

145 Dưới “gót sắt” của Tào Tháo, miền Bắc Trung Quốc hoàn toàn thống nhất dưới nền thống trị của Ngụy. Dù đã nắm địa vị “bá chủ”, nhưng đến lúc chết ông cũng không xưng đế. Tào Tháo và mộng đế vương Tào Tháo là “nhất đại kiêu hùng” thời Tam Quốc, nửa đời đứng